Đế Ly

1. Thông tin – Tên gọi Đế Ly (帝釐) hay đế Nghi. 2. Gia đình và hôn nhân a) Thân…

Đế Trực

1. Thông tin (tham khảo) – Tên gọi Đế Trực (帝直) 2. Gia đình và hôn nhân a) Thân thế…

Đế Minh

1. Thông tin – Tên gọi đế Minh (帝明) – Tước hiệu Thái Khương Công 2. Gia đình và hôn…

Đế Thừa

1. Thông tin – Tên gọi là Đế Thừa (帝承), còn gọi là Sở Minh Công, Đế Quý Công. –…