1. Thông tin

Tên tác phẩm: Cao thấp

Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 20/04/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Cứ thấy lòng mong những nỗi lòng,

Mà người muôn sự chối rằng: Không!!!

Phải chăng nỗi sợ người đã cũ,

Để chẳng lụy phiền những trông mong.

Phía trước nhân duyên còn bước tiếp,

Đằng sau lẽo đẽo chuyện chưa xong.

Đường đời mấy khi xuân thắm lại,

Chỉ khó trong ai vẫn đương hồng.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

2 thought on “Cao thấp – Phong Lục”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *