Cho biết – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Cho biết

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 20/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Đừng dạy người ta cách tiêu tiền

Nếu dễ thì ai cũng lên tiên

Ví gặp biến cố không mong muốn

Có giỏi cũng mang gỡ lụy phiền

Chẳng là tất cả trong cuộc sống

Nhưng là thanh thế lúc luân phiên

Còn nghĩa đong đầy người trong cuộc

Đừng khiến dương oai, mất nhau liền!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.