1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Tốn

– Sinh năm 1767 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Mất năm 1812 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Quỳnh

– BốNguyễn ThiềumẹHoàng Thị Thược

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 11 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh)

Đang cập nhật

6. Tham khảo

– Internet

hannom.org.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *