1. Lê Thị phu nhân của Nguyễn Đình Khôi, con gái của vua Lê Thánh Tông.
  2. Lê Thị phu nhân của Nguyễn Phúc Xà, thời Lê, Việt Nam.
  3. Lê Thị phu nhân của Nguyễn Mao, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  4. Lê Thị phu nhân của Nguyễn Thể, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  5. Lê Thị phu nhân của Ngô Bạt, thời Lê, Việt Nam.
  6. Lê Thị phu nhân của Ngô Khê, thời Lê, Việt Nam.
  7. Lê Thị phu nhân của Ngô Thái, thời Lê, Việt Nam.
  8. Lê Thị phu nhân của Ngô Hoán, thời Lê, Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *