Đại Việt Sử ký Toàn thư – Nhiều tác giả

1. Thông tin

– Tên sách: Đại Việt Sử ký Toàn thư ( 大越史記全書). Còn gọi tắt là Toàn thư

– Tác giả: Các tác giả trong Sử quán triều Hậu Lê (Sử quan tiêu biểu Ngô Sỹ Liên, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy, Nguyễn Quý Đức, …)

– Nội dung:

+ Thời Lê Thánh Tông, Sử quan Ngô Sỹ Liên chỉnh lý và bổ sung hai bộ Quốc sử cùng tên là Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên. Gồm 15 quyển, ghi lại lịch sử Việt Nam từ năm 2879 TCN – 1427, nhưng không được khắc in.

+ Đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho nhóm văn quan (Phạm Công Trứ, Dượng Hạo, Hồ Sỹ Dương, Nguyễn Quốc Trinh, Đặng Công Chất, Nguyễn Công Bích, Bùi Đình Viên, Đào Công Chính, Ngô Khuê, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Công Bật, Nguyễn Viết Thứ, Vũ Duy Đoán), đứng đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ sửa chữa bộ quốc sử của Ngô Sỹ Liên và soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ 1428 – 1662. Gồm 23 quyển, đem khắc in nhưng bị bỏ dở.

+ Đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn hạ lệnh nhóm văn quan (Lê Hy, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Công Đổng, Vũ Thạnh, Hà Tông Mục, Nguyễn Hành, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Đương Bao, Nguyễn Mại, Nguyễn Hồ, Ngô Công Trạc, Trần Phụ Dực, Đỗ Công Bật), đứng đầu là Tham tụng Lê Hy, tiếp tục khảo đính bộ suqwr của nhóm Phạm Công Trứ và biên soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ 1663 – 1675. Gồm 25 quyển, được khắc in toàn bộ và phát hành năm Đinh Sửu 1697.

2. Sơ lược

Ngô Sỹ Liên chia tác phẩm ra làm 2 phần Ngoại kỷ và Bản kỷ. Sự kiện lịch sử được sắp xếp theo trình tự thời gian gọi là thể biên niên.

Mỗi vị vua luôn bắt đầu bằng lời giới thiệu ngắn gọn, liệt kê các sự kiện và bổ sung các câu chuyện về các nhân vật lịch sử được đề cập đến sự kiện đó.

3. Ấn bản

– Biên soạn: Ngô Sĩ Liên

– Nhà xuất bản: Thời đại

– Số trang: 1064 trang (bìa cứng)

– Kích thước: 16 x24 cm

– Năm xuất bản: 2011

4. Mục lục

Giới thiệu …5

Tiểu sử Ngô Sĩ Liên …7

Tựa “Đại Việt sử ký tục biên” …8

Sách “Đại Việt sử ký tục biên” …11

Sách “Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư” …14

Biểu dâng sách “Đại Việt sử ký ngoại thư” …16

Phàm vệ về việc biên soạn sách “Đại Việt sử ký ngoại thư” …18

Phàm lệ của Tục biên …21

Mục lục kỷ niên của Đại Việt sử ký” …22

Việt giám thông khảo tổng luận …30

Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư …44

Quyển I Kỷ Hồng Bàng thị …44

– Kinh Dương Vương; …44

– Lạc Long Quân; …45

– Hùng Vương …46

Kỷ Nhà Thục …49

– An Dương Vương. …49

Quyển II Kỷ Nhà Triệu …55

– Vũ Đế …55

– Văn Vương …61

– Minh Vương …63

– Ai Vương …64

– Thuật Dương Vương …66

Quyển III Kỷ thuộc Tây Hán …69

Kỷ Trưng nữ Vương …71

– Trưng Vương …71

Kỷ thuộc Đông Hán …73

Kỷ Sĩ Vương …77

– Sĩ Vương …77

Quyển IV Kỷ thuộc Ngô Tấn …81

– Tống Tề Lương …93

Kỷ Nhà Tiền Lý …93

– Tiền Lý Nam Đế …93

Kỷ Triệu Việt Vương …97

– Triệu Việt Vương …97

Kỷ Hậu Lý …100

– Hậu Lý Nam Đế …100

Quyển V Kỷ thuộc Tùy Đường …102

Kỷ Nam Bắc phân tranh …117

Kỷ Nhà Ngô …120

– Tiền Ngô Vương …120

– Dương Tam Kha …121

– Hậu Ngô Vương …122

– Ngô sứ quân …124

Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư

Quyển I Kỷ nhà Đinh …126

– Tiên Hoàng Đế …126

– Phế Đế …132

Kỷ nhà Lê …138

– Đại Hành hoàng đế …138

– Trung Tôn hoàng đế …150

– Ngọa Triều hoàng đế …151

Quyển II Kỷ Nhà Lý …159

– Thái Tổ hoàng đế …159

– Thái Tôn hoàng đế …174

Quyển III – Thánh Tôn hoàng đế …194

– Nhân Tôn hoàng đế …199

– Thần Tôn hoàng đế …219

Quyển IV – Anh Tôn hoàng đế …232

– Cao Tôn hoàng đế …248

– Huệ Tôn hoàng đế …258

– Chiêu Hoàng …261

Quyển V Kỷ nhà Trần …261

– Thái Tôn hoàng đế …264

– Thánh Tôn hoàng đế …286

– Nhân Tôn hoàng đế …298

Quyển VI – Anh Tôn hoàng đế …323

– Minh Tôn hoàng đế …350

Quyển VII – Hiến Tôn hoàng đế …265

– Dụ Tôn hoàng đế …274

– Nghệ Tôn hoàng đế …391

– Duệ Tôn hoàng đế …398

Quyển VIII – Phế Đế …405

– Thuận Tôn hoàng đế …415

– Thiếu Đế …430

– Phụ Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương …430

Quyển IX Kỷ Hậu Trần …450

– Giản Định Đế …450

– Trùng Quang Đế …462

Kỷ thuộc Minh …471

Đại Việt sử ký bản kỷ thực lục

Quyển X Kỷ Nhà Lê …475

– Thái tổ Cao hoàng đế …475

Quyển XI -Thái Tôn Văn hoàng đế …538

– Nhân Tôn Tuyên hoàng đế …579

Quyển XII – Thánh Tôn Thuần hoàng đế (Thượng) …610

Quyển XIII – Thánh Tôn Thuần hoàng đế (Hạ) …671

Quyển XIV – Hiến Tôn Duệ hoàng đế …732

– Túc Tôn Khâm hoàng đế …758

– Uy Mục Đế …760

Quyển XV – Tương Dực Đế …773

– Chiêu Tôn Thần hoàng đế …798

– Cung Hoàng Đế …817

– Phụ Mạc Đăng Dung …823

– Mạc Đăng Doanh …827

Quyển XVI – Trang Tôn Dụ hoàng đế …832

– Trung Tôn Vũ hoàng đế …839

– Anh Tôn Tuấn hoàng đế …843

Quyển XVII – Thế Tôn Nghị hoàng đế …861

Quyển XVIII – Kính Tôn Huệ hoàng đế …913

– Thần Tôn Uyên hoàng đế (Thượng) …925

– Chân Tôn Thuận hoàng đế …940

– Thần Tôn Uyên hoàng đế (Hạ) …943

Quyển XIX – Huyền Tôn Mục hoàng đế …962

– Gia Tôn Mỹ hoàng đế …984

Phụ lục …994

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.