1. Thông tin

– Nhân vật trong huyền sử Việt Nam.

2. Tổ chức gia đình

a) Thân thế

– Ông ngoại là Hùng Vương XVII.

– Bố là Lý Văn Lang. Mẹ là Nguyệt Cư.

b) Thứ thế

– 11 quan lang. trong đó anh cả là Lý Văn Tràng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *