Thể thơ lục ngôn

1. Thông tin cơ bản về thơ lục ngôn

Thơ lục ngôn hay còn được gọi là thơ sáu chữ

2. Kết cấu về thể thơ lục ngôn

Thơ lục ngôn được viết xuyên suốt mỗi câu 6 chữ nối tiếp nhau.

a) Nguyên tắc gieo vần

Thể thơ lục ngôn có nhiều cách để gieo vần:

  • Vần tréo hay còn gọi là gieo vần cách

Ví dụ:

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Đỗ Trung Quân
  • Vần ôm, hay còn gọi là gieo vần liền

Ví dụ:

Xuân hồng có chàng tới hỏi:

– Em thơ, chị đẹp em đâu?

– Chị tôi tóc xõa ngang đầu

Đi bắt bướm vàng ngoài nội

Huyền Kiêu
b) Luật thanh

Theo nguyên tắc, tiếng thứ 2 là bằng thì tiếng thứ 4 phải là trắc, và ngược lại.

Bảng luật như sau:

+ B + B + T

+ B + T + B

Nhưng nhiều khi câu thơ cũng không theo luật đó.

3. Các tác phẩm tiêu biểu

4. Tham khảo

– Internet

Daovien.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *