Thể thơ bốn chữ

1. Thông tin cơ bản về thơ bốn chữ

2. Kết cấu về thể thơ bốn chữ

Thơ bốn chữ được viết xuyên suốt mỗi câu 4 chữ nối tiếp nhau.

a) Nguyên tắc gieo vần

Thể thơ bốn chữ có nhiều cách để gieo vần:

  • Vần tiếp, ít khi dùng đến, là vần nối tiếp nhau liền câu.

Ví dụ:

Lính đóng ven rừng

Giữa mùa nóng nực

Uống cạn hố nước

Thấy toàn đầu lâu

Thịt rữa đi đâu

Còn xương trắng nhỡn

Trần Đức Uyển
  • Vần tréo hay còn gọi là gieo vần cách

Ví dụ:

Tôi làm con gái

Buồn như lá cây

Chút hồn thơ dại

Xanh xao tháng ngày

Nhã Ca
  • Vần ôm, hay còn gọi là gieo vần liền

Ví dụ:

Em tan trường về

Đường mưa nho nhỏ

Chim non giấu mỏ

Dưới cội hoa vàng

Phạm Thiên Thư
  • Vần ba tiếng, Các câu 1, 2 và 4 cùng vần

Ví dụ:

Sao biếc đầy trời

Sầu trông viễn khơi

Đêm mờ im lặng

Nhìn hạt sương rơi

Khổng Dương
b) Luật thanh

Theo nguyên tắc, tiếng thứ 2 là bằng thì tiếng thứ 4 phải là trắc, và ngược lại.

Bảng luật như sau:

+ T + B

+ B + T

Nhưng nhiều khi câu thơ cũng không theo luật đó.

3. Các tác phẩm tiêu biểu

4. Tham khảo

– Internet

Daovien.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *