Khóa học Foundation of Trade Marketing – Đào Trọng Lượng

1. Thông tin

– Tên: Khóa học Foundation of Trade Marketing

Tên gọi khác: Customer and Shopper Marketing

– Soạn giả: Đào Trọng Lượng

Giảng viên: Đào Trọng Lượng

– Giá khóa học: 799.000đ

2. Sơ lược

Khóa học cung cấp hỗ trợ về nền tảng cho các bạn về Trade Marketing, các quy trình để thực hiện một các tối ưu nhất mang lại hiệu quả cao trong những định hướng hoạt động. Từng bước lập kế hoạch và xác định mục tiêu một cách lâu dài theo 3 tiêu chí: Gắn kết đội ngũ – Lôi kéo khách hàng – Đo lường hiệu quả. Từ đó đưa ra những quyết định thực chiến, áp dụng những giá trị từ khóa học mà không lo ngại đi sai đường lối.

3. Kết cấu

Buổi 1 – Consumer & Shopper Journey

1.1 – Course Introduction

1.2 – Consumer & Shopper Journey

1.3 – Lecturer Slides (P1)

Buổi 2 – Why do we need Trade Marketing?

2.1 – What is Trade Marketing?

2.2 – Why do we need Trade Marketing?

2.3 – What exactly Trade Marketing doing?

Buổi 3 – Phase 1: Understand 3 Key Stakeholders (P1)

3.1 – Trade Marketing Plan Famework

3.2 – Understand Your Category & Brand

3.3 – Lecturer Slides (P2)

Buổi 4 – Phase 1: Understand 3 Key Stakeholders (P2)

4.1 – Understand Your Shopper: Shopper Insight

4.2 – Understand Your Shopper: Target Shoppers & Experience

4.3 – Understand Your Shopper: Triggers &Barriers

4.4 – Understand Your Shopper: Shopping Mission

4.5 – Reference – Shopper Marketing

Buổi 5: Phase 1: Understand 3 Key Stakeholders (P3)

5.1 – Understand Your Channel: Channel Difinition, Channel vs Route To Market

5.2 – Understand Your Channel: Channel Segmentation – Principles

5.3 – Understand Your Channel: Channel Roles & Prizes

5.4 – Understand Your Channel: Channel Prioritization

5.5 – References – GT Channel: Shoppers vs Retailers

5.6 – References – GT Channel: Nielsen Tradition Trade Report 2015

5.7 – References – MT Channel: The Growth of mina markets & convenient stores

5.8 – References – MT Channel: Nielsen Global Retail Growth Strategies Report

Buổi 6: Phase 2: Develop Channel Marketing Plan – Step 1: Channel Analysis

6.1 – 4 Steps Introduction

6.2 – Step 1.1: In-store Audit

6.3 – Step 1.2: Detect The Channel I&O

6.4 – Lecturer Slides (P3)

Buổi 7 – Phase 2: Develop Channel Marketing Plan – Step 2: Channel Objective

7.1 – Step 2: Channel Objective (Channel J2BD)

Buổi 8 – Phase 2: Develop Channel Marketing Plan: Channel Strategy

8.1 – Step 3: Channel Strategy

Buổi 9 – Phase 2: Develop Channel Marketing Plan – Step 4: Channel Marketing Plan (P1)

9.1 – Step 4.1: Availability – Definition

9.2 – Step 4.1: Availability – Location On-Shelf

9.3 – Step 4.1: Availability – Putting Category Driving Segments In Hotpots

Buổi 10: Phase 2: Develop Channel Marketing Plan – Step 4: Channel Marketing Plan (P2)

10.1 – Step 4.2: In-store Communication – Where

10.2 – Step 4.2: In-store Communication – What & How

Buổi 11 – Phase 2: Develop Channel Marketing Plan – Step 4: Channel Marketing Plan (P3)

11.1 – Step 4.3: Offer – Planning Your Offer

11.2 – Step 4.3: Offer – Promotion Type

11.3 – Develop Channel Marketing Plan

11.4 – Master Activity Calendar – Template with example

Buổi 12: Phase 3: Engage Stakeholders

12.1 – Engage Sales Team

12.2 – Engage Customer

12.3 – Lecturer Slides (P4)

Buổi 13 – Phase 4: Measurement & Tracking

13.1 – Measurement & Tracking

4. Giải thưởng và tôn vinh

Một trong số những khóa học được mua nhiều nhất tại Brand Việt Nam

5. Tham khảo

– Internet

brandcamp.asia

– Ấn phẩm

Trade Marketing – Tiếp thị thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *