Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long – Trương Việt Linh

1. Thông tin – Tên tác phẩm: Chuyện người gảy...