Trịnh Thị Ngọc Mai (? – ?, Ngọc Mầu)

1. Thông tin – Tên gọi: Trịnh Thị Ngọc Mai...