Ngô Phúc Thiêm (1624 – 1662)

1. Thông tin – Tên gọi: Ngô Phúc Thiêm hay...