Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long – Phụng Vũ Cửu Tiên

1. Thông tin – Tên tác phẩm: Chuyện người gảy...