Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long – Phạm Thảo Nguyên

1. Thông tin – Tên tác phẩm: Chuyện người gảy...