Ngô Kim Liên (? – 1826)

1. Thông tin – Tên huý: Ngô Kim Liên Tên...