Khương Thạch Niên (3220 TCN – 3080 TCN)

1. Thông tin – Tên huý: Khương Thạch Niên (姜石年)...