Ngô Trùm Sáu (? – ?)

1. Thông tin – Tên gọi: Trùm Sáu Hiệu: Quan...