Hành trình kỳ thú của William Playfair – Sự ra đời của biểu đồ đường, tròn và cột – Helaine Becker

1. Thông tin – Tên sách: Hành trình kỳ thú...