Đặng Thị Dương (? – 1779)

1. Thông tin – Tên gọi: Đặng Thị Dương (鄧氏陽)...