Bert oách xà lách – Ole Könnecke

1. Thông tin – Tên sách: Bert oách xà lách...