Theo em – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Theo em

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 09/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Có thể theo em đến cùng trời cuối đất

Nhưng sợ rằng em chẳng nắm đôi tay

Bỏ tất cả vinh hoa trong nong cật

Bởi anh giấu, em cũng có nào hay

Trời có gió suốt bốn mùa bay lượn

Anh tơ rối được mấy khi tỏ bày

Chẳng có lấy những cửa xe, tầng mái

Chỉ có đầy rải tác phẩm trao tay

Tương lai đó, có thêm thì mình biết

Suốt đời người trông lại với vận may.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *