Là tôi tới bao giờ – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Là tôi tới bao giờ

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 18/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Nắng buông

…phai dần tia sáng

Nhẹ trôi

…lãng đãng cuộc đời

Phải chăng một chút nửa vời

Đang tay với lấy tách rời tâm tư

Nhặt thưa suy nghĩ không đưa cọ

Bởi những tâm tình chưa thoát ra

Dở dang bức vẽ trên tay ấy

Bỗng chợt vụng về xé vụn hoa

Tôi là một kẻ ở trên đời

Ngày tháng phong tư thích vẽ vời

Say chi mà đắm nét ngang, nét sổ

Là những màu mè nhuốm nguồn khơi

Bao giờ ấy được là tôi…

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *