Dứt khoát – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Dứt khoát

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 19/4/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Có những chuyện chẳng thể nào quay lại

Như lúc mang tuần tự tiếp ban đầu

Với Thiên Yết, dừng lại và kết thúc

Như chưa từng gặp gỡ để quen nhau

Lòng mỏng manh chạm vào là tan biến

Nếu giữ gìn thì lại quá đậm sâu

Tâm tự biết tình huống nào gặp phải

Tính toán theo muôn sự với mưu cầu.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *