Công trình – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Công trình

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 28/04/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Dạo bước sơn hà với nước non

Kể lấy làm chi chuyện cỏn con

Bao nhiêu ý chí thúc gượng ép

Còn để kế bên giữ chưa tròn

Nhen nhóm thêm hương làm nghĩa cả

Tát nước theo dòng dựng tình son

Đời người mấy khi ngồi tự thú

Hết phận bèo trôi được mấy hòn.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *