Đoạn trường tân thanh hồi 11 – Nguyễn Du

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Đoạn trường tân thanh hồi 11

Tên gọi khác: Truyện Kiều

– Tác giả: Nguyễn Du

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

3. Nội dung

Má phấn dạn dày xót tình lưu lạc

Lầu xanh quen thói dạy bảo nghề đơ.

Tiếng gà xao xác gáy mau,

Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng.

1125. Nàng càng thổn thức gan vàng,

Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào !

Một mình khôn biết làm sao,

Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng.

Hóa nhi thật có nỡ lòng,

1130. Làm chi dày tía, vò hồng, lắm nau!

Một đoàn đổ đến trước sau,

Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời .

Tú bà tốc thẳng đến nơi,

Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà .

1135. Hung hăng chẳng nói chẳng tra,

Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi bời .

Thịt da ai cũng là người,

Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau .

Hết lời thú phục, khẩn cầu,

1140. Uốn lưng thịt đổ, cất đầu máu sa .

Rằng: Tôi chút phận đàn bà,

Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.

Bây giờ sống chết ở tay,

Thân này đã đến thế này thì thôi !

1145. Nhưng tôi có sá chi tôi,

Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ?

Thân lươn bao quản lấm đầu,

Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa !

Được lời mụ mới tùy cơ,

1150. Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu .

Bày vai có ả Mã Kiều,

Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan .

Mụ càng kể nhặt, kể khoan,

Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha .

1155. Vực nàng vào nghỉ trong nhà,

Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:

Thôi đà mắc lận thì thôi !

Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?

Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,

1160. Một tay chôn biết mấy cành phù dung !

Đà đào lập sẵn chước dùng,

Lạ gì một cốt một đồng xưa nay !

Có ba mươi lạng trao tay,

Không dưng chi có chuyện này, trò kia !

1165. Rồi ra trở mặt tức thì,

Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời !

Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,

Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !

Còn đương suy trước, nghĩ sau,

1170. Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào .

Sở Khanh lên tiếng rêu rao:

Rằng nghe mới có con nào ở đây .

Phao cho quyến gió rủ mây,

Hãy xem có biết mặt này là aỉ

1175. Nàng rằng: Thôi thế thì thôi !

Rằng không, thì cũng vâng lời là không !

Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,

Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay,

Nàng rằng: Trời nhé có hay !

1180. Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai ?

Đem người giẩy xuống giếng khơi,

Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !

Còn tiên tích việt ở tay,

Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ?

1185. Lời ngay, đông mặt trong ngoài,

Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương !

Phụ tình án đã rõ ràng,

Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui .

Buồng riêng, riêng những sụt sùi:

1190. Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho thân.

Tiếc thay trong giá trắng ngần,

Đến phong trần, cũng phong trần như ai!

Tẻ vui cũng một kiếp người,

Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru!

1195. Kiếp xưa đã vụng đường tu,

Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi!

Dù sao bình đã vỡ rồi,

Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!

Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong,

1200. Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:

Nghề chơi cũng lắm công phu,

Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.

Nàng rằng: Mưa gió dập dìu,

Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi!

1205. Mụ rằng: Ai cũng như ai,

Người ta ai mất tiền hoài đến đây?

Ở trong còn lắm điều hay,

Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.

Này con thuộc lấy nằm lòng,

1210. Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề .

Chơi cho liễu chán, hoa chê,

Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời .

Khi khóe hạnh, khi nét ngài,

Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa .

1215. Điều là nghề nghiệp trong nhà,

Đủ ngần ấy nết, mới là người soi .

Gót đầu vâng dạy mấy lời,

Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng.

Những nghe nói, đã thẹn thùng,

1220. Nước đời lắm nỗi lạ lùng, khắt khe!

Xót mình cửa các, buồng khuê,

Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay!

Khéo là mặt dạn, mày dày,

Kiếp người đã đến thế này thì thôi!

1225. Thương thay thân phận lạc loài,

Dẫu sao cũng ở tay người biết sao ?

Lầu xanh, mới rủ trướng đào,

Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người .

Biết bao bướm lả, ong lơi,

1230. Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm.

Dập dìu lá gió, cành chim,

Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh.

Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,

Giật mình, mình lại thương mình xót xa .

1235. Khi sao phong gấm rủ là,

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?

Mặt sao dày gió dạn sương,

Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân?

Mặt người mưa Sở, mây Tần,

1240. Những mình nào biết có xuân là gì!

Đôi phen gió tựa, hoa kề,

Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu .

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,

Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!

1245. Đòi phen nét vẽ, câu thơ,

Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,

Vui là vui gượng kẻo mà,

Ai tri âm đó, mặn mà với ai?

Thờ ơ gió trúc, mưa mai,

1250. Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân.

Ôm lòng đòi đoạn xa gần,

Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau!

Nhớ ơn chín chữ cao sâu,

Một ngày một ngả bóng dâu tà tà .

1255. Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,

Nghĩ đâu thân phận con ra thế này!

Sân hòe đôi chút thơ ngây

Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc mình?

Nhớ lời nguyện ước ba sinh,

1260. Xa xôi ai có thấu tình chăng ai ?

Khi về hỏi liễu Chương đài,

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay .

Tình sâu mong trả nghĩa dày,

Hoa kia đã chắp cành này cho chưa ?

1265. Mối tình đòi đoạn vò tơ,

Giấc hương quan luống lần mơ canh dài .

Song sa vò võ phương trời,

Nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng.

Lần lần thỏ bạc ác vàng,

1270. Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn !

Đã cho lấy chữ hồng nhan,

Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân !

Đã đày vào kiếp phong trần,

Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi !

6. Tham khảo

– Internet

thivien.net

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *