Bà con ơi – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Bà con ơi

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 11/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Người chưa giết, mình đã tự giết mình

Tự cô lập, khi họ chưa nổ súng

Dũng vô mưu, ấy là người vô dụng

Kéo nhau về để thể hiện tinh thần

Hô “bạo loạn” để thêm hại đến thân

Cần nhìn nhận mà theo con đường đúng

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *