Sương sa – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Sương sa

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Giữ hộ anh chút dịu dàng.

Cho hương yêu cháy muộn màng đi em.

Giữ hộ anh bỏng môi mềm.

Để nom rồi viết thơ buồn cho xanh.

Giữ hộ anh tóc vây quanh.

Em mà búi tóc, anh thành nhà sư.

Giữ hộ anh một chút hư.

Lẳng lơ một chút để khờ khạo anh.

Giữ hộ miền mắt mộng lành.

Vệt mây vướng víu mong manh mưa về.

Dịu chưa em nắng trưa hè.

Dìu hiu anh gọi gió về ru em!

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *