Giác hoa – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Giác hoa

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Màu sắc gợi điều gì mà lung linh xanh trong.

Tim tím biếc một điều gì nhức nhối.

Nếu mình đặt tâm mình lên cánh hoa vô tội.

Hoa cũng biết buồn câu chuyện kể ngày xưa.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *