Có chút gì – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Có chút gì

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Trưa nay nhớ buổi trưa nào.

Mỉm cười. Ừ nhỉ, tại sao mình cười?

Trưa nào biết buổi trưa nay.

Biết rằng có lúc mắt cay, nguyện cười

*

Nhớ môi em quá là mềm

Nhớ tay thon quá bên thềm hứng mưa!

Nhớ em cái tiếng dạ thưa.

Pha lê trắng ngọt mới vừa vỡ thôi.

Trưa nay nhớ quá trái cầu.

Tiểu thư khuê các gieo sầu trạng nguyên.

Lã Bố thì nhớ Điêu Thuyền.

Phạm Lãi ngồi nhớ vợ hiền Tây Thi.

Chí Phèo nhớ Thị Nở đi.

Hỏi con kiến cánh nhớ gì cơn giông.

Dã tràng nhớ cát biển Đông.

Gối loan nhớ giọt máu hồng tân hôn.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *