Độc Tiểu Thanh ký – Nguyễn Du

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Độc Tiểu Thanh ký

Dịch nghĩa: Đọc Tiểu thanh ký

– Tác giả: Nguyễn Du

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Chữ Hán

2. Vị trí

– Nằm trong tập (album,…)

3. Nội dung

Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh luỵ phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Dịch nghĩa

Vườn hoa cạnh Tây Hồ đã thành bãi hoang,
Ta chỉ viếng nàng qua bài ký đọc trước cửa sổ mà thôi.
Son phấn có linh hồn chắc phải xót chuyện xảy ra sau khi chết,
Văn chương không có mệnh mà cũng bị liên luỵ, đốt đi còn sót lại một vài bài.
Mối hận cổ kim, thật khó mà hỏi ông trời.
Ta tự coi như người cùng một hội, một thuyền với nàng là kẻ vì nết phong nhã mà mắc phải nỗi oan lạ lùng.
Chẳng biết ba trăm năm sau nữa,
Thiên hạ có ai khóc Tố Như ta?

4. Bản dịch

6. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Thơ chữ Hán Nguyễn Du, NXB Văn Học (1978)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *