Trần Trọng Dương (1980)

1. Thông tin

– Tên gọi Trần Trọng Dương

– Sinh ngày 18/01/1980

– Email: trantrongduonghn@gmail.com

trantrongduonghn1@gmail.com

Facebook: Trần Trọng Dương

4. Cuộc đời và sự nghiệp

– Năm 2002 tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và làm Cộng tác viên Viện nghiên cứu Trung Quốc (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

– Từ năm 2004 – 2007 làm giảng viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội

– Năm 2005 hoàn thiện học vị Thạc sĩ tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời làm Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học xã hội.

– Năm 2007, làm Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam

– Năm 2011 được phong hàm học vị Tiến sĩ

– Năm 2010 làm Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam

– Giữ chức vụ Phó trưởng phòng nghiên cứu Hán Nôm và cổ sử Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu: văn hiến học, ngôn ngữ học lịch sử, lịch sử cổ trung đại, biểu tượng tôn giáo.

5. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Sách

Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt qua các bản dịch Khóa hư lục

Kiến trúc một cột thời Lý (NXB Hồng Đức, 2013)

Khảo cứu từ điển song ngữ Hán Việt, nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ

Đào Uyên Minh toàn tập

Trúc Lâm Yên Tử, Phật giáo tùng thư (NXB Thông tin và Truyền thông, 2014)

Việt Nam thế kỷ X, những mảnh vỡ lịch sử

Nguyễn Trãi – Quốc âm từ điển (NXB Từ điển Bách khoa, 2014)

Lý thuyết và thực hành chữ Nôm

Tư tưởng Nho học Tiên Tần (NXB Quốc gia Hà Nội, 2005)

Thiền tông khóa hư ngữ lục (NXB Văn học, 2009)

Văn Miếu những giá trị văn chương (NXB Hà Nội, 2010)

Nghiên cứu Nôm: Từ hướng tiếp cận liên ngành (NXB Từ điển Bách khoa, 2013)

Văn bia Thanh Hóa thời Lý Trần (NXB Thanh Hoá, 2012)

Hán Nôm học trong Nhà trường: Một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi, 2013)

Di sản Hán Nôm đình Chèm (NXB Thế giới, 2015)

Vân đài loại ngữ (National Taiwain University Press, 2011)

Vài ý kiến về cách đọc một số chữ Nôm trong “Truyền kỳ mạn lục giải âm”. Thông báo Hán Nôm học 2002 (Viện Nghiên cứu Hán Nôm – NXB Thế giới,2003)

Về hai bài phú của Phạm Nguyễn Du trong “Nam hành ký đắc tập”. Thông báo Hán Nôm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2004)

6. Giải thưởng và tôn vinh

– Năm 2011 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện KHXH, vì có thành tích 3 năm liên tiếp là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2008-2009-2010)

– Năm 2012 nhận Young Nom Scholar Award. Nom Preservation Foundation (USA).

– Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH cho thành tích thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *