Trịnh Thị (Điều hướng)

 1. Trịnh Thị (? – ?): Phu nhân của Nguyễn Nễ, thời Lê, Việt Nam.
 2. Trịnh Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Phúc Doãn, thời Lê, Việt Nam.
 3. Trịnh Thị (? – ?): Hiệu là Diệu Nghiêm công chúa, phu nhân của Ngô Đăng Sỹ, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 4. Trịnh Thị (? – ?): Phu nhân của Vỵ Quận công, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 5. Trịnh Thị (? – ?): Con gái của Trịnh Diêu, phu nhân của Ngô Phúc Hạp, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 6. Trịnh Thị (? – ?): Con gái của Trịnh Diêu, phu nhân của Ngô Phúc Hộ, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 7. Trịnh Thị (? – ?): Tước hiệu là Quận chúa, phu nhân của Ngô Phúc Diên, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 8. Trịnh Thị (? – ?): Phu nhân của Cảnh Quận công, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 9. Trịnh Thị (? – ?): Con gái của Trịnh Bính, phu nhân của Ngô Cảnh Hoàn, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 10. Trịnh Thị (? – ?): Con gái của Trịnh Bồng, phu nhân của Ngô Phúc Ngạn, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
 11. Trịnh Thị (? – ?): Con gái của Trịnh Bồng, phu nhân của Thuần Trung hầu, thời Lê trung hưng, Việt Nam.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *