Nguyễn Thị Hiền (Định hướng)

  1. Nguyễn Thị Hiền, con gái Nguyễn Bá Ký, phu nhân Nguyễn Doãn Toại.
  2. Nguyễn Thị Hiền, hiệu Từ Hạnh, con gái Lương Quận công, phu nhân Ngô Đình Tú

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *