Ngô Thị (Điều hướng)

  1. Ngô Thị (? – ?): Con gái của Ngô Miễn Thiệu, phu nhân của Nguyễn Gia Mưu, thời Lê, Việt Nam.
  2. Ngô Thị (? – ?): Hiệu là Từ Trang, phu nhân của Ngô Hiển Nguyên, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  3. Ngô Thị (? – ?): Con gái của Ngô Phúc Hộ, phu nhân của Trịnh Bính, đời 31, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  4. Ngô Thị (? – ?): Con gái của Ngô Phúc Thận, phu nhân của Lại Thọ hầu, đời 32, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  5. Ngô Thị (? – ?): Con gái của Ngô Văn Ngữ, đời 33, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  6. Ngô Thị (? – ?): Con trai của Ngô Hộ, đời 34, thời Lê trung hưng, Việt Nam.
  7. Ngô Thị (? – ?): Con gái của Ngô Phúc Túc, đời 34, thời Lê trung hưng, Việt Nam.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *