Ngô Hoán (Định hướng)

  1. Ngô Hoán con trai của Ngô Tịnh, thời nhà Ngô – Bắc thuộc, Việt Nam
  2. Ngô Hoán con trai của Ngô Văn Bính, thời nhà Lê, Việt Nam

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *