Phu nhân thứ Nguyễn Nễ

1. Thông tin

– Tên gọi: Trịnh thị

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Đề

– Có 3 người con trai: Nguyễn Giai, Nguyễn Lịch, Nguyễn Vĩ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

6. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *