Ngô Bạt (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Bạt hay Ngô Bản

Hiệu tự: Cảnh Cao

Tước hiệu: Vũ Quận công

Tước vị: Hiệp mưu thần tín hoàng tôn công thần, Đô đốc tham quân thần vũ Tứ vệ quân vụ, gia Thái tử Thái bảo Vũ Quận công.

Thụy hiệu: Trung Lương thượng sỹ.

– Sinh năm tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 14/04 tại xứ Đồng Gia, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Thế BangmẹLê Thị Ngọc Quyền hoặc Nguyễn Thị Từ Ý

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Lê Thị

– Có 3 người con trai: Ngô Gián, Ngô Hiên và Ngô Khiêm

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đăng Thọ, Ngô Đăng Tiên, Ngô Đăng Khiêm, Ngô Thụ, Ngô Trụ, Ngô Ngọ và Ngô Đà

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Bạt, Ngô Tùng và Ngô Chi)

Triều Lê

Tháng 5/1551 bắc tiến đánh quân Mạc. Tháng 6 lại cùng Trịnh Kiểm qua Hưng Hóa, vượt sông Thao hợp binh với Vũ Văn Mật tiến về Thăng Long. Trong đó có các tướng Ngô Cảnh Hựu, Ngô Đình TúNgô Tùng, Ngô Chi… dẫn 6000 quân đánh thắng một trận lớn tiêu diệt hơn vạn quân Mạc, giết đại tướng Mạc Đinh Bạt Sơn. Đại quân của Trịnh Kiểm vào được thành Thăng Long, nhưng quân Mạc đắp luỹ đào hào phòng thủ, Trịnh Kiểm sợ bị bao vây mất đường về,nên vội vàng lui quân về Thanh Hóa.

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. September 6, 2021

    […] Ông nội là Ngô Bạt và bà nội là Lê […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *