Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA Phonglucbook.com

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, phonglucbook.com có ​​thể truy cập tại http://phonglucbook.com/.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không thể sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Chuẩn nào của Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, phonglucbook.com và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi đã được tạo tại Mẫu Điều khoản và Điều kiện và Trình tạo Chính sách Bảo mật .

Bạn chỉ được cấp giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

Những hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể tất cả những điều sau đây:

  • Xuất bản bất kỳ tài liệu Trang web nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
  • Bán, cấp phép phụ và/ hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • Thực hiện công khai và/ hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • Sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào đang hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web này;
  • Sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
  • Sử dụng Trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • Sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực nhất định của Trang web này bị bạn hạn chế truy cập và phonglucbook.com có ​​thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của Bạn, bạn cấp cho phonglucbook.com một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi .

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. phonglucbook.com có ​​quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Không có bảo hành

Trang web này được cung cấp “nguyên trạng” với tất cả các lỗi và phonglucbook.com không tuyên bố hoặc bảo đảm, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có gì trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, phonglucbook.com cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của phonglucbook.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. phonglucbook.com, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Sự bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức tối đa cho phonglucbook.com khỏi và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Biến thể của các điều khoản

phonglucbook.com được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Chuyển nhượng

Phonglucbook.com được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và hợp đồng phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa phonglucbook.com và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Việt Nam, và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án Việt Nam để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.