Đường Đấu Mã

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Đường Đấu Mã

– Ngày xây dựng

– Địa điểm: Đường Đấu Mã, phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

– Bài ca đại diện

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở khu trung tâm Tp. Bắc Ninh

– Diện tích

4. Lịch sử

5. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

6. Mệnh danh và tôn vinh

7. Tham khảo

– Internet

– Ấn bản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *