Nguyễn Khản (1734 – 1787)

1. Thông tin – Tên gọi: Nguyễn Khản (阮侃) hay...