1. Thông tin

Tên tác phẩm: Nhà

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 02/11/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Ao làng lăn tăn sóng

Thu vàng nhuốm cơn mê

Hồn xa xôi khuất bóng

Ong chuyển mình lê thê

Mong manh giữ trọn câu thề

E rằng những chuyện gần kề khó trông.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *