1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị

Tước hiệu: Từ Minh phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam

Mất ngày 20/04 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Hoán

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Lê Thị)

Triều Lê

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng ở xứ Đồng Nhày

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *