1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

– Ngày xây dựng

– Địa điểm: Đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa.

– Bài ca đại diện

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở trung tâm Tp. Bắc Ninh.

– Diện tích

5. Lịch sử

6. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

7. Mệnh danh và tôn vinh

8. Tham khảo

– Internet

– Ấn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *