1. Thông tin về thể thơ hyangga

Thể thơ hyangga xuất hiện qua các bài chúc từ của saman giáo, các bài cầu nguyện của Phật giáo.

Hiện nay có tất cả 25 bài, trong đó 17 bài của các nhà sư, 3 bài của giới nho sĩ và 2 bài do phụ nữ viết, còn lại là khuyết danh.

2. Kết cấu thể thơ hyangga

Thể thơ hyangga là thể thơ ngắn, có thể chia ra làm 3 loại: 10 dòng, 8 dòng và 4 dòng.

3. Các tác phẩm tiêu biểu

Hyesseong – ga (Tuệ tinh ca) – Yungchon (sư Dung Thiên) (Tác phẩm có thể có thần lực)

4. Tham khảo

– Internet

redsvn.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *